آتلیه عکاسی اندیشه نو آتلیه عروس ، عکاسی کودک ، فیلمبرداری عروسی - توان رنگ در عکاسی چیست

آتلیه عکاسی اندیشه نو آتلیه عروس ، عکاسی کودک ، فیلمبرداری عروسیتوان رنگ در عکاسی چیست

رنگ در عکاسی به چه معناست

رنگ گویـاترین نمـادي اسـت کـه عکــاس بــه عنــوان یــک وســیله بیــانی در اختیــار دارد. ایــن نمــاد از خـــط و فـــرم و کنتراســـت و طــرح نیــز نیرومنــدتر و گویــاتر است . عکاســـی کـــه عکـــس رنگـــی مــیگیــرد مــیتوانــد بــا انتخــاب رنگهـاي معـین معنـا یـا حـالتی خاص به عکسهایش بدهد ایـــن کـــا ر بـــه چنـــد طریـــق امکانپذیر است. عکـاس مـی توانـد سوژه را بـه دلیـل رنگـش انتخـاب کند. یـا اینکـه رنـگ کلـی عکـس را بـا اسـتفاده از فیلترهـاي رنگـی تقویت و یا تضعیف کند . رنگهـاي روشـن، شـادي بخـش و پرطـــراوت و رنـــگهـــاي تیـــره غـــمانگیـــز و افســـرده هســـتند. ترکیـــب و تلفیـــق رنـــگ هـــاي خویشــاوند ق( رمــز، نــارنجی، زرد، قهــوهاي) معمــولاً خوشــایندتر از رنــگهــاي غیرخویشــاوند اســت . ترکیب رنگهـاي مکمـل تـأثیرات گرافیکــی بســیار نیرومنــدي بــه وجود مـی آورد. برخـی از رنـگ هـا مثــــل قرمــــز، نــــارنجی، زرد، مغزپسـتهاي، گـرم و برخـی دیگـر مثـل آبـی، آبـی مایـل بـه سـبز و آبــی مایــل بـــه بــنفش ســـرد هســـتند. دوســـتی و شـــفقت و عشــق را بــا رنــگ هــاي گــرم، خصــومت و تنفــر و تکبــر را بــا رنــگهــاي ســرد بهتــر مــی تــوان نشــان داد عکــاس مــی توانــد بــا انتخـاب رنـگ و توجـه بـه شـدت آن، حالــت یــا گیرایــی ســوژه را تقویت یا خنثی کند . در زمینــه رنــگهــاي خــاص بــه نکات زیر توجه داشته باشید : قرمــــــز مهــــــاجمتــــــرین و استیلاجوترین رنـگ طیـف نـور و درعین حال فعـال و مهـیج اسـت . 

بازدید ادامه مطالب با کلیک روی این مطلب

توان رنگ در عکاسی 


بنـــــابراین اســـــتفاده از آن در آگهیهـاي تبلیغـاتی، جلـد کتـاب و پوســـترها بـــه طـــرز مـــؤثري جلــبتوجــه خواهــد کــرد . رنــگ قرمـز مشـابه خـون و آتـش اسـت و خطــر را مــیرســاند (علایــم راهنمـایی و راننـدگی معمـولاً بـه رنـگ قرمـز هسـتند ) و نیـز نمـاد قهــر و انقــلاب وتنــدخویی اســت . رنـگ آبـی در نقطـه مقابـل رنـگ قرمــز قــرار دارد و غیرفعــالتــرین رنـــگهـــا و در عـــین حـــال آرامـبخش اسـت. شـاید انسـان را به یاد آب و آسمان میاندازد احساسات مطبـوعی چـون دیـدن خورشــید ، گرمــی بهــار و طــراوت قــرین اســت و از ســوي دیگــر نشــانه تــرس و بیمــاري اســت . مــثلاً مــی گــوییم فــلان کــودك زردنبـو اسـت. رنـگ نـارنجی کـه درحــد فاصــل زرد و قرمــز قــرار دارد، گرمـــی آن از قرمـــز کـــه رنگــی اســت داغ، کمتــر و از زرد کــه رنگــی گــرم اســت ، قــدري بیشتر است. رنـگ نـارنجی خـزا ن را تـــداعی مـــیکنـــد. قهـــوهاي نمایشـگر زمینــی بــودن، خـزان و برگریـــزان، آرامـــش و صـــفا و میانســال بــودن اســت. ســبز کــه رنــگ مســلط طبیعـــت اســـت ، کمتر از سایر رنـگ هـا تصـنعی بـه نظر میرسد. ایـن رنـگ نـه فعـال اســت نــه غیرفعــال، نــه داغ نــه سرد، نه غالب و نـه مغلـوب، بلکـه رنگــی اســت طبیعــی و ســ بک . بنفش برحسب زیـاد بـودن عنصـر قرمـز یـا آبـی آن مـی توانـد فعـال یـا غیرفعــال باشـد. سـفید نشـانه پاکی و معصـومیت و سـیاه نشـانه مــرگ اســت . بــه خــاطر داشــته باشید با کمـک گـرفتن از خـواص ذکر شـده مـی توانیـد تأثیرپـذیري عکسهایتان را افزایش دهید رنگ یکی از ارزشمندترین ابزارهای ما در ترکیب بندی به شمار می رود. اما اغلب اهمیت آن از سوی عکاسان نادیده گرفته می شود. رنگ ها و تن های مختلف رنگی از قابلیت انتقال احساسات و عواطف متفاوت برخوردارند، بنابراین نحوه ی بکارگیری رنگ در عکس ها می تواند بر واکنش و احساس افراد نسبت به عکس های شما تاثیر بگذارد. در این جا می کوشیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می توان از رنگ برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب بهره گرفت؟
چرخه رنگ
قبل از هر چیز اجازه بدهید با چرخه ی رنگ و رنگ های اولیه (اصلی)، ثانویه (فرعی) شروع کنیم. تعامل و ارتباط این رنگ ها با هم، بنیان نظریه ی رنگ را تشکیل می دهد و هم چنین راز تصاویر رنگی جذاب و خوش آب و رنگ نیز در همین روابط نهفته است.
رنگ های اصلی افزایشی و تفریقی
در دبستان یاد گرفتیم که سه رنگ اصلی عبارتند از آبی، قرمز و زرد. یا به لحاظ فنی سیان، ماژنتا و زرد. هم چنین می دانیم که از ترکیب رنگ آبی با زرد، رنگ سبز؛ قرمز با آبی، رنگ بنفش؛ زرد با قرمز رنگ نارنجی و در نهایت از ترکیب این سه رنگ با هم، رنگ سیاه به دست می آید. در این حالت، به سه رنگ سبز، بنفش و نارنجی رنگ های فرعی گفته می شود که از ترکیب دو رنگ اصلی حاصل می شوند.
 
توان رنگ در عکاسی
 
چرخه رنگ/ رنگ های اصلی افتراقی: آبی، قرمز ، زرد
اما سه رنگ اصلی دیگر نیز وجود دارد که ترکیب آن ها با هم به تشکیل رنگ سفید می انجامد و ما این سه رنگ را رنگ های اصلی افزایشی می نامیم. این ها همان سه رنگ موسوم به "دیجیتال" هستند که در صفحه های نمایش و سنسورهای دوربین به کار می روند. این سه رنگ عبارتند از آبی، قرمز و سبز که با هم همان چرخه رنگی مشهورRGB را تشکیل می دهند. مهم نیست که کدام چرخه رنگی را ترجیح می دهید بلکه آن چه اهمیت دارد درک درست این چرخه ها و نحوه ی تعامل رنگ ها در این چرخه هاست که می تواند در خلق تصاویر چشم نواز به شما کمک کند. لازم به توضیح است که در این حالت، سه رنگ زرد، سیان و ماژنتا حکم رنگ های فرعی یا ثانویه را دارا هستند.
 
توان و چرخه رنگ
 
چرخه رنگ/ رنگ های اصلی افزایشی: قرمز، سبز، آبی (RGB)
تعادل رنگی
ترکیب و هم نشینی رنگ های متفاوت می تواند احساسی از تعادل (آرامش) یا تنش (آشفتگی) در عکس های شما ایجاد کند. حس تعادل و آرامشی که در ساحل دریا به شما دست می دهد معمولا به خاطر تضادی است که میان رنگ آبی آسمان و دریا با رنگ طلایی-نارنجی شن ها ایجاد می گردد. در ادامه حالت هایی که به ایجاد تعادل رنگی در تصویر منجر می شود را با هم مرور خواهیم کرد:
 
چرخه رنگ در رنگ های اصلی
 
الف) استفاده از رنگ های منوکروماتیک: اولین روش برای ایجاد تعادل و هارمونی رنگی در تصویر استفاده از رنگ های مونوکروماتیک است یعنی از استفاده از تن ها و پرده های یک رنگ واحد. برای این کار کافی است یک رنگ را از چرخه ی رنگی انتخاب کرده و با اضافه کردن سیاه یا سفید به آن تنالیته های مختلفی از آن ایجاد نمائید.
 
رنگ های منوکروماتیک و توان رنگ
  
Additive and subtractive
ایجاد هارمونی رنگی با استفاده از رنگ های مونوکروکاتیک
 
ب) استفاده از رنگ های مشابه: روش دوم برای رسیدن به هارمونی و تعادل رنگی استفاده از رنگ های مشابه است. در این حالت ما شاهد هم نشینی رنگ هایی هستیم که بر روی چرخه ی رنگ در مجاورت هم قرار دارند. این حالت اغلب در طبیعت یافت می شود اما نباید فراموش کرد که گاهی اوقات به علت شباهت و مجاورت زیاد رنگ ها، تصویر ممکن است فاقد کنتراست شده و اندکی مات و دلگیر به نظر آید.
 
What is the use of color in photography
  
ایجاد هارمونی رنگی
ایجاد هارمونی رنگی از طریق رنگ های مشابه
ج) رنگ های مکمل: در این حالت تعادل رنگی از طریق هم نشینی رنگ هایی ایجاد می شود که بر روی چرخه ی رنگی در مقابل هم قرار دارند. در این حالت ما اغلب شاهد خلق تصویر پرکنتراست تر و سرزنده تری خواهیم بود هرچند ایجاد تعادل رنگی در این حالت نسبت به روش های قبلی کار دشوارتری خواهد بود.
 
ایجاد هارمونی رنگی  با توان رنگ
  
رنگ های مکمل در عکس
ایجاد هارمونی رنگی از طریق رنگ های مکمل
د) رنگ های سه گانه: در این حالت برای ایجاد هارمونی رنگی شما باید نخست یک رنگ خاص را بر روی چرخه ی رنگی انتخاب کنید و سپس دو رنگ دیگر را به نحوی انتخاب کنید که از رنگ نخست به یک اندازه فاصله داشته باشند. در واقع در این حالت مثلث متساوی الاضلاعی بر روی چرخه ی رنگی تشکیل می شود. در این حالت نیز ما شاهد خلق تصاویری پرکنتراست و بانشاط خواهیم بود.
  
توان رنگ در عکاسی چیست
 
ایجاد هارمونی رنگی با استفاده از رنگ های سه گانه
هم نشینی و ترکیب رنگ ها
استفاده از رنگ های بسیار در تصویر می تواند گیج کننده باشد: در واقع در این حالت، چشم شما نمی تواند روی نقطه ی خاصی در تصویر متمرکز شود و در نتیجه تصویر در هم بر هم و مخدوش به نظر خواهد آمد. با این حال، این بدان معنی نیست که شما نمی توانید از گستره ی رنگی وسیعی در تصویرتان بهره بگیرید. اگر با خواص رنگ ها آشنایی کافی داشته باشید و به اندازه ی کافی دقت کنید، وجود رنگ های متعدد در تصویر شما نه تنها به ایجاد آشفتگی در نگاه و ذهن مخاطب منجر نمی شود بلکه می تواند به یک ویژگی مثبت بدل گردد.
 
Color wheel in the photography
 
تقویت رنگ ها
فراموش نکنید که رنگ های سیاه و سفید نیز می توانند بر ویژگی های رنگی تصویر تاثیرگذار باشند. اگر شما رنگ خاصی را در مقابل پس زمینه ای سفید قرار دهید، رنگ موردنظر مقداری از شفافیت خود را از دست داده و تا حدی گرفته و کدر به نظر برسد. جالب این جاست که اگر همان رنگ در مقابل پس زمینه ای سیاه قرار گیرد، نتیجه ای کاملا معکوس را به دنبال خواهد داشت یعنی رنگ شفاف تر و روشن تر به نظر خواهد رسید. توجه به این نکته در هنگام عکاسی پرتره و تبلیغاتی می تواند به شما در گرفتن عکس های بهتر کمک کند
 
 
اشباع رنگی
به خاطر داشته باشید که کم کردن اشباع و غلظت رنگ، می تواند به ایجاد حسی از آرامش، سکون و وقار در تصویر شما منجر گردد. در حالی که بالا بردن درجه اشباع رنگی در نقطه مقابل حسی از سرزندگی و پویایی به تصویر خواهد بخشید. البته به خاطر داشته باشید که زیاده روی در بالا بردن اشباع رنگی می تواند به خلق تصایری غیرواقعی و کارتونی منجر گردد.
 
اشباع رنگی در توان رنگ
چرخه رنگ در عکاسی
  
رنگ قسمت بزرگی از یک طرح است و عکاسی هم استثنا نیست. رنگ هم یک اطلاعات بصری اساسی است و هم یک ابزار بسیار قوی برای ابراز کردن حس ها در تصویر. 
همه چیز به تئوری رنگ ها مربوطه می شود
در ادامه به نکاتی کلیدی برای درک استفاده از رنگ ها در عکس می پردازیم.
چرخه رنگ
 
کاربرد چرخه رنگ در عکاسی
 
چرخه رنگ (دایره رنگ ها – colour wheel) ابزاری مناسب برای زمانی است که می خواهید از چند رنگ در عکس استفاده کنید، چرا که این چرخ نمایشی بصری از تئوری رنگهاست. این چرخ همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید به ۱۲ قسمت تقسیم می شود که بر اساس تئوری سه رنگ اصلی Isaac Newton، به صورت مدل قرمز و زرد و آبی (RYB) تشکیل شده است. نیوتن نور خورشید (سفید) را به رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، سبز، فیروزه ای و آبی تجزیه کرد، سپس دو سر این سیر رنگی را به هم متصل کرد تا نشان دهد چگونه رنگ ها به یکدیگر تبدیل می شوند. بعضی رنگ ها در کنار هم بهتره دیده می شوند. این رنگ ها که در کنار هم جذابتر دیده می شوند را رنگ های هم آهنگ یا هارمونیک می گویند و به این صورت است که این رنگ ها رابطه ثابتی در چرخه رنگی با یکدیگر دارند.
رنگ های اولیه، رنگ های ثانویه و رنگ های ثالث
از اولین چیز هایی که ما در مدرسه راجع به رنگ ها یاد می گیریم این است که ۳ رنگ اولیه یا اصلی وجود دارد: قرمز، زرد و آبی.
رنگ های اولیه
 
زنگ های اولیه در عکاسی
 
رنگ های اولیه یا اصلی: قرمز، زرد و آبی
رنگ های ثانویه، رنگهای سبز، بنفش و نارنجی هستند که از ترکیب ۲ رنگ از رنگ های اولیه تشکیل می شوند.
 
رنگ های مختلف در عکاسی
 
رنگ های ثانویه: بنفش، نارنجی و سبز
رنگ های ثالث یا مرتبه سوم هم از ترکیب رنگ های اولیه با رنگ های ثانویه به وجود می آیند.
چگونه رنگ ها با هم کار می کنند
زمانی که عکس را ترکیب بندی می کنید این نکته مهمی است که باید به آن توجه کنید.
رنگ های مکمل
 
رنگ های مکمل در عکاسی
 
رنگ های مکمل
رنگ های مقابل هم در چرخه رنگی، به رنگ های مکمل معروف هستند.
 
کاربرد رمگ های مکمل در عکاسی
 
رنگ های مکمل مانند زرد و آبی که در چرخه رنگ رو به روی هم هستند به زیبایی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. عکس گرفته شده توسط pic jumbo
حتی در عکسی بسیار ساده تنها با وجود این رنگ های مکمل عکسی بسیار جذاب خواهید داشت.
رنگ های مشابه
 
رنگ های مشابه در عکاسی
 
رنگ های مشابه
رنگ های مشابه معمولاً در طبیعت دیده می شوند، این رنگ ها در چرخه رنگی بغل هم هستند و باعث جذابیت بیشتر یکدیگر می شوند.
 
ترکیب رنگ ها در عکاسی
 
طبیعت بهترین ایده را دارد، رنگ های زرد و قرمز که در چرخه رنگ کنار یکدیگر هستند، در کنار هم بسیار زیبا دیده می شوند. عکس گرفته شده توسط Pickaway همانطور که می بینید رنگ قرمز و زرد در اینجا خیلی جلوه زیبایی به عکس داده اند، حتی با وجود الگویی تکرار شونده؟ طبیعت بهتر از همه می داند! سایر ترکیب ها که با هم خوب کار می کنند به حالت مثلثی هستند، به این صورت که شما مثلثی بر روی چرخه رنگ می کشید و از رنگ هایی که رأس های این مثلث بر روی آنها قرار گرفته اند در کنار یکدیگر استفاده می کنید، همین شیوه را می توانید برای چهار ضلعی هم پیاده کنید، به این صورت که یک چهار ضلعی بر روی چرخه رنگ می کشید و از رنگ های که زیر رئوس این مربع قرار گرفته استفاده می کنید، با چرخاندن این اشکال بر روی چرخه رنگ می توانید ترکیب های مختلفی را بدست آورید.
نمونه ای از ترکیب مثلثی رنگ ها. (عکس گرفته شده توسط  Pic jumbo  
نمونه از استفاده از ترکیب مثلثی از چرخه رنگی را در بالا مشاهده می کنید که از رنگ های آبی، نارنجی و سبز در کنار هم استفاده شده که جلوه زیبایی به عکس داده است.
رنگ های گرم و سرد
چرخه رنگ را می توان به دو نیمه رنگ های گرم و رنگ های سرد تقسیم کرد.
 
رنگ های گرم وسرد
 
رنگ های گرم (نیمه سمت راست) و رنگ های سرد (نیمه سمت چپ)
به رنگ های گرم قابلیت پیشرفت و نزدیک شدن نسبت داده شده، به رنگ های گرم داخل اتاق توجه کنید، آیا این رنگ ها حس راحتی و گرمی را به شما نمی دهند؟ عکس های گرفته شده از طلوع و غروب خورشید معمولاً عکس های گرمی هستند. عکس گرفته شده توسط Pixabay. به دلیل وجود رنگ های گرم در طلوع و غروب خورشید است که معمولاً این عکس ها به نظرمان جذاب می آیند. اما رنگ های سرد دقیقاً نقطه مقابل رنگ های گرم هستند و قابلیت دور شدن به آنها نسبت داده می شود. این رنگ ها حس آبی آسمان و دریا را به ما می دهند که نشانگر فضای خالی بسیار بزرگ است. ایجاد کردن تعادل بین رنگ های سرد و گرم در تصویر بسیار مهم است و در زمان عکاسی باید به انتخاب رنگ و تن رنگی عکس نیز توجه کنید. به حسی که عکس شما منتقل می کند فکر کنید و ببینید که آیا می خواهید عکس شما حس یک فضای بزرگ خالی را القا کند و یا می خواهید حس بسته تری را القا کنید؟ با دقت رنگ های عکس را انتخاب کنید. تن تصویر را اندکی به سمت رنگی که حس مورد نظر شما را القا می کند متمایل کنید. اینکه تأثیر هر رنگ را بدانیم و نحوه استفاده از آن را نیز بدانیم، کمک بسیار بزرگی در استفاده از رنگ ها و در نتیجه بالا بردن جلوه عکس می کند.
بکارگیری رنگ ها
خُب، ما رنگ ها را به طور کلی توضیح دادیم، اما اگر بخواهید رنگ را به عنوان سوژه یک عکس در نظر بگیرید چطور، یا بخواهید عکس آبستره بگیرید باید چکار کنید؟ به عناصری که عکس شما دارد فکر کنید، بدون در نظر گرفتن رنگ، به این فکر کنید که کدام عنصر باعث می شود عکس شما جلوه بیشتری داشته باشد و سپس راجع به ترکیب بندی عکس تصمیم بگیرید.
جمع بندی
رنگ ها قدرت جلب کردن توجه بیننده عکس های شما را دارند و می توانند حسی که شما می خواهید را به بیننده منتقل کنند. از دانش خود نسبت به چرخه رنگ ها استفاده کنید و از طریق آن نسبت به انتخاب مکان قرار گفتن رنگ های مختلف در داخل کادر بهره ببرید. آیا زمان روز تأثیری بر روی عکس ها می گذارد؟ به عنوان یک عکاس، معمولاً به سمت عکس های گرفته در زمان طلوع یا غروب خورشید جذب می شویم و معمولاً سعی می کنیم برای گرفتن عکس از یک سوژه در ساعات طلایی برای عکاسی برویم، پس مشخصاً عکاسی در این زمان ها تأثیری وجود دارد که ما را به سمت خود جلب می کند. به استفاده از خطوط، الگو ها و تقارن ها فکر کنید و سعی کنید آنها را طوری در کادر قرار دهید که برای چشم بیننده جذاب به نظر بیاید و اگر عکس های آبستره زیبای زیادی دارید با استفاده از آنها منتاژی بسازید و به چاپ کردن آن فکر کنید. نکته جالبی که در عکسی های آبستره چاپ شده وجود دارد این است که مهم نیست آن را از کدام سمت بر روی دیوار نصب کنید.
برای دانلود فایل این مطلب به صورت PDF روی لینک زیر کلیک کنید
Click This andisheh no.gif (125×70)
 
 


برچسب ها : توان رنگ عکاسی چرخه

مرتبط باموضوع :

 پنینگ در عکاسی چیست؟  [ شنبه، 10 بهمن ماه، 1394 ] 383 مشاهده
 آتلیه خوب چه آتلیه ای است؟  [ سه شنبه، 1 دي ماه، 1394 ] 547 مشاهده
 نورسنج دوربین چگونه کارمی کند  [ پنجشنبه، 8 بهمن ماه، 1394 ] 647 مشاهده
 کاربرد فیلتر پولاریزه  [ شنبه، 10 بهمن ماه، 1394 ] 553 مشاهده
 مفهوم واید و تله در تصویربرداری  [ شنبه، 10 بهمن ماه، 1394 ] 295 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]