تعرفه و لیست قیمت درج بنر های تبلیغاتی انجمن

-  بنر بزرگ بالا – سايز 110*468 پيکسل ( 250 هزار تومان ماهیانه ، قرارداد 6 ماه با تخفیف یک میلیون و دویست هزار تومان )

بنر 468*110 انجمن اندیشه نو

بنر 468*110 انجمن اندیشه نو

 

-  بنر اقتصادي میانی – سايز 60*468 پيکسل ( 200 هزار تومان ماهیانه ، قرارداد 6 ماه با تخفیف نهصد هزار تومان )

بنر 60*468 انجمن اندیشه نو

بنر 60*468 انجمن اندیشه نو

 

-  بنر باریک پایین – سايز 55*828 پيکسل ( 300 هزار تومان ماهیانه ، قرارداد 6 ماه با تخفیف یک میلیون و پانصد هزار تومان )

بنر 55*828 انجمن اندیشه نو

بنر 55*828 انجمن اندیشه نو

 

- بنر طرفین ( راست یا چپ ) سایز 175*175 پیکسل ( 150 هزار تومان ماهیانه ، قرارداد 6 ماه با تخفیف ششصد هزار تومان )

بنر 175*175 انجمن اندیشه نو

بنر 175*175 انجمن اندیشه نو